www.sangnguyenms.tk

ĐATN Thiết kế đường

Đây là đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng cầu đường. Đồ án 236 trang được chia thành 4 phần, mỗi phần có nhiều chương tính toán, thiết kế, thống kê khá chi tiết. 

Phần 1 :  Thiết kế cơ sở   (50%)
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Xác địng cấp hạng và tính toán các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến
Chương 3: Thiết kế bình đồ tuyến
Chương 4: Thiết kế thoát nước
Chương 5: Thiết kế trắc dọc tuyến.
Chương 6: Thiết kế trắc ngang - tính toán khối lượng đào đắp
Chương 7: Thiết kế kết cấu nền-áo đường
Chương 8: Tính toán các chỉ tiêu khai thác của tuyến
Chương 9: Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, so sánh chọn phương án tuyến
 Phần 2: Thiết kế kỹ thuật đoạn tuyến Km0 + 650 ¸ Km1 + 650 (25%)
Chương 1:  Giới thiệu chung
Chương 2:  Thiết kế bình đồ          
Chương 3:  Thiết kế trắc dọc
Chương 4:  Thiết kế trắc ngang   
Chương 5:  Thiết kế cống Km1+100(SV1) Km1+400 (SV2)
Chương 6:  Tính toán khối lượng đào đắp – khối lượng công tác
Chương 7:  Lập dự toán

Phần 3: Thiết kế tổ chức thi công (25%)
(SV1) :Nền đường & công trình
Chương 1:  Giới thiệu chung         
Chương 2:  Thiết kế tổ chức thi công công tác chuẩn bị
Chương 3:  Thiết kế tổ chức thi công cống
Chương 4:  Thiết kế tổ chức thi công đất nền đường

(SV2) : Mặt đường
Chương 1:   Giới thiệu chung        
Chương 2:  Thiết kế tổ chức thi công khuôn đường

Chương 3:  Thiết kế tổ chức thi công mặt đường
Phần 4: Thiết kế tổ chức giao thông

 TẢI TÀI LIỆU

Đăng nhận xét