www.sangnguyenms.tk

ĐA Cung cấp điện cho xưởng Cơ khí

Đồ án gồm 62 trang, chi làm 6 chương bao gồm
CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG.................................................... 

CHƯƠNG II: TÍNH CHỌN PHƢƠNG ÁN DI DÂY CHO PHÂN XƯỞNG................. 

CHƯƠNG III: TÍNH CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ......................... 

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG..................................................................... 

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT ............................ CHƯƠNG VI : NÂNG CAO HỆ SỐ COSVÀ CHỌN PHƢƠNG ÁN BÙ.................. Chi tiết TẢI TẠI ĐÂY

Đăng nhận xét